top of page

Fundacja Hillel Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000670679, NIP: 525-270-55-47 przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”) serwisu internetowego https://www.hillel.pl/ (zwanego dalej „Serwisem”) oraz bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników, a także wykorzystywania plików cookies w Serwisie.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) jest Fundacja Hillel Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000670679, NIP: 525-270-55-47 (zwana dalej „Fundacją”).

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Dane osobowe Użytkowników zbierane i przetwarzane są w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest niezbędne w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Fundację, w tym realizacji usługi newslettera.

Fundacja przetwarza zgromadzone dane osobowe wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonego celu. Informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z usługi newslettera.

 

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Fundacja gromadzi, wykorzystuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

 1. imię i nazwisko,

 2. adres e-mail,

Dodatkowo, podczas korzystania z Serwisu serwery Fundacji w sposób automatyczny zapisują tzw. logi systemowe, czyli anonimowe informacje, takie jak np. czas wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj używanej przeglądarki internetowej itp.

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja przetwarzana dane osobowe Użytkowników na podstawie następującej podstawy prawnej: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 

ZASADY GROMADZENIA, WYKORZYSTYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane z zachowaniem wymogów RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO;

 2. dane osobowe Użytkowników nie będą przez Fundację udostępniane innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:

 3. Użytkownik wyrazi na to zgodę;

 4. jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych.

 5. dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone;

 6. dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia usługi newsletter, tj. do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika.

 

PLIKI COOKIES

 1. Serwis wykorzystuje ciasteczka (zwane „”), czyli pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku urządzenia końcowego Użytkownika. Dzięki nim Serwis może „rozpoznawać” Użytkownika przy ponownym połączeniu. W ciasteczkach znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Zawartość plików nie daje możliwości identyfikacji danego Użytkownika. Za pomocą plików nie są również przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.

 2. W ramach Serwisu stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje ciasteczek:

  • „niezbędne” pliki - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach danej strony internetowej;

  • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;

  • „wydajnościowe” pliki , umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;

  • „funkcjonalne” pliki , umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

 3. Fundacja przechowuje ciasteczka w celu:

  • lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz usprawniania sposobu ich działania;

  • poprawiania wydajności Serwisu;

  • tworzenia statystyk oglądalności partnerów treściowych i reklamodawców.

 4. Użytkownik może za pomocą ustawień przeglądarki akceptować lub odrzucać nowe pliki, a także usuwać już istniejące. Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania plikami znaleźć można korzystając z odpowiedniej zakładki w przeglądarce internetowej.

 5. Wyłączenie niektórych lub wszystkich plików może utrudniać lub nawet uniemożliwiać korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu.

POZOSTAŁE PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Każdy Użytkownik ma prawo:

  • wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez Fundację,

  • żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Fundację dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe,

  • żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych,

  • żądania usunięcia danych osobowych,

  • żądania wydania kopii danych osobowych,

  • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO,

  • żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.

 2. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są w siedzibie Fundacji, tj. pod adresem: z siedzibą w Warszawie, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa.

 3. Realizacja uprawnień Użytkownika, o których mowa powyżej następuje poprzez złożenie przez Użytkownika wniosku:

  • osobiście w siedzibie Fundacji (z siedzibą w Warszawie, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa),

  • drogą pocztową na wskazany wyżej adres siedziby Fundacji,

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres:office@hillel.pl

 4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych tj. (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Użytkownika korzystającego z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez Fundację.

 

W sprawie danych osobowych – sposobu ich ochrony, przetwarzania oraz realizacji swoich praw prosimy o kontakt w następujący sposób:

 • wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: office@hillel.pl

 • wysłanie wiadomości pisemnej na adres korespondencyjny: z siedzibą w Warszawie, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa 

 

Fundacja Hillel Polska Maj 2018

polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej jako: „RODO”), poniżej przedstawiamy wszystkie informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Fundację Hillel Polska.

 

1. Administrator danych osobowych – administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Hillel Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000670679, NIP: 5252705547, REGON: 366932527 (dalej jako: „HILLEL”).

2. Dane osobowe – HILLEL przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe (w szczególności przekazane przez Panią/Pana na rzecz HILLEL na odległość, w formie skanów dokumentów), w postaci imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail, jak również wrażliwe dane osobowe w postaci danych ujawniających pochodzenie etniczne i/lub identyfikację z kulturą i religią, tj. danych identyfikujących Panią/Pana jako osobę pochodzenia żydowskiego, potwierdzonych w dobrowolnie przekazanej dokumentacji (takiej jak legitymacje odpowiednich organizacji czy zaświadczenia z gmin żydowskich).

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

a) wszystkie dane osobowe, o których mowa w pkt 2 powyżej, przetwarzane będą przez HILLEL w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wyjazd edukacyjny do Izraela: Taglit – Birthright Israel (dalej jako: „TAGLIT”) – na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej i wyraźnej zgody, przy czym podanie przez Panią/Pana ww. danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a odmowa podania tych danych uniemożliwi uczestnictwo w wyjeździe edukacyjnym TAGLIT;

b) dane osobowe wrażliwe, o których mowa w pkt 2 powyżej, przetwarzane będą przez HILLEL również w celu realizacji statutowej działalności HILLEL, w szczególności działalności w dziedzinie nauki, edukacji i oświaty oraz działalności w dziedzinie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. d) RODO, tj. w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie osób utrzymujących z HILLEL stałe kontakty w związku z celami fundacji oraz że dane osobowe nie są ujawniane bez zgody osób, których dane dotyczą;

c) dane osobowe kontaktowe, o których mowa w pkt 2 powyżej, tj. numer telefonu i adres e-mail, mogą być przetwarzane przez HILLEL również w celu marketingowym, w tym w celu otrzymywania od HILLEL informacji o bieżącej działalności i informacji handlowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123) – na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej i wyraźnej zgody.

4. Czas przetwarzania danych osobowych:

a) dane osobowe, przetwarzane w celu o którym mowa w pkt 3 lit. a) powyżej (z wyłączeniem danych osobowych wrażliwych), przechowywane będą przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wyjazdem edukacyjnym TAGLIT, tj. przez okres 6 lat;

b) dane osobowe wrażliwe, przetwarzane w celu o którym mowa w pkt 3 lit. a) powyżej, przechowywane będą do czasu zakończenia wyjazdu edukacyjnego TAGLIT;

c) dane osobowe wrażliwe, przetwarzane w celu o którym mowa w pkt 3 lit. b) powyżej, przechowywane będą do czasu zerwania kontaktów z HILLEL przez osobę, której dane dotyczą, przez co rozumie się złożenie oświadczenia o żądaniu zaprzestania przetwarzania danych osobowych wrażliwych;

d) dane osobowe kontaktowe, przetwarzane w celu o którym mowa w pkt 3 lit. c) powyżej, przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych – dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

6. Przekazywanie danych osobowych – w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu o którym mowa w pkt 3 lit. a) powyżej, Pani/Pana dane osobowe w formie kopii paszportu zostaną przekazane do Izraela oraz do USA, tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony Pani/Pana danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w Izraelu i w USA będą następujące podmioty: Taglit Birthright Israel w Izraelu oraz Hillel International w USA. HILLEL powierzy tym podmiotom przetwarzanie danych osobowych w celu niezbędnym do zorganizowania wyjazdu edukacyjnego TAGLIT.

7. Ujawnianie danych osobowych – Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane wyłącznie pracownikom HILLEL upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie HILLEL, a w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu o którym mowa w pkt 3 lit. a) powyżej –dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających organizację wyjazdu edukacyjnego TAGLIT.

8. Miejsce przechowywania danych osobowych – Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w siedzibie HILLEL, tj. pod adresem: Fundacja Hillel Polska, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa.

9. Prawa osób, których dane dotyczą – w przypadku udostępnienia na rzecz HILLEL swoich danych osobowych, ma Pani/Pan uprawnienia do:

a) cofnięcia

b) wglądu do swoich danych osobowych,

c) żądania poprawiania swoich danych osobowych, jeżeli dane te są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe,

d) żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych,

e) żądania usunięcia danych osobowych,

f) żądania wydania kopii danych osobowych,

g) żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile będzie to technicznie możliwe;

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

10. Sposób realizacji uprawnień – przysługujące Pani/Panu uprawnienia, o których mowa w pkt 9 lit. a) – g) powyżej, można zrealizować poprzez złożenie stosownego wniosku:

a) osobiście w siedzibie HILLEL (Fundacja Hillel Polska, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa),

b) drogą pocztową na wskazany wyżej adres siedziby HILLEL,

c) za pomocą poczty elektronicznej na adres: office@hillel.pl lub taglit@hillel.pl .

klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

bottom of page